§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie oferty, przyjętej przez Użytkownika. Ceny zamieszczone w ofercie są cenami brutto podanymi w polskich złotych, obejmującymi cenę za zamówione Produkty lub Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi.
 2. Sklep umożliwia płatność z tytułu świadczonych Usług za pośrednictwem przelewu, na rachunek bankowy Sklepu.
 3. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
 4. Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika, w zależności od woli Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 


Compare