REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

sklep.maxima-wykladziny.pl

Definicje

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Sprzedawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. " Przedsiębiorstwo Maxima " Rafał Kalinowski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, e-mail: maciej.kalinowski@sklep.maxima-wykladziny.pl, tel. 666 015 878.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Sklep.maxima-wykladziny.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.sklep.maxima-wykladziny.pl na rzecz Użytkowników.

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.maxima-wykladziny.pl.

Sprzedawca to Rafał Kalinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą " Przedsiębiorstwo Maxima " Rafał Kalinowski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9670432114 oraz REGON 093056117, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.

 

§1 Postanowienia ogólne i warunki korzystania

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: http://sklep.maxima-wykladziny.pl/pl/content/8-regulamin
 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

§2 Usługi bezpłatne świadczone w ramach sklepu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie wyszukiwarki zasobów.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości lub zapytania ofertowego do Sprzedawcy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki zasobów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Sklepu, w celu przeszukania zasobów Sklepu przy wykorzystaniu słów kluczowych. Wyniki wyszukiwania Produktów mogą zostać dodatkowo posortowane przy użyciu właściwego pola („Sortuj wg”).
 4. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

 

§3 Elektroniczne zapytanie ofertowe

 1. Zapytania ofertowe można składać pocztą elektroniczną przy użyciu Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym stanowi §2 ust. 2 Regulaminu.
 2. W celu złożenia elektronicznego zapytania ofertowego, Użytkownik powinien podać istotne informacje na temat przedmiotu Usługi objętej zapytaniem, a w szczególności:
  1. rodzaj Produktów,
  2. ilość (metraż) Produktów,
  3. informacje o Usługach dodatkowych, których zapytanie ofertowe dotyczy, w szczególności o usłudze montażu lub doradztwa.
 3. Złożenie zapytania ofertowego w trybie wiadomości elektronicznej następuje poprzez pisemne wyrażenie woli w tym przedmiocie przez Użytkownika i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Użytkownika zapytania ofertowego w przedmiocie zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy o świadczenie Usług objętych zapytaniem ofertowym.
 4. Warunek złożenia zapytania ofertowego w trybie wiadomości elektronicznej, stanowi podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, za pośrednictwem których Sprzedawca prześle Użytkownikowi ofertę w przedmiocie wykonania Usługi objętej zapytaniem ofertowym.
 5. Sporządzenie oferty przez Sprzedawcę następuje na podstawie zapytania ofertowego Użytkownika.
 6. Sporządzenie oferty następuje zwykle w terminie 5 Dni Roboczych od daty otrzymania zapytania ofertowego, lecz nie później niż w terminie 20 Dni Roboczych.
 7. Brak sporządzenia oferty w terminie wskazanym w pkt 6 poczytuje się za odrzucenie zapytania ofertowego przez Sprzedawcę.
 8. Sporządzona oferta zostaje wysłana przez Sprzedawcę pod adres poczty elektronicznej, zamieszczony w Danych Kontaktowych Użytkownika.
 9. Oferta zawiera warunki realizacji świadczenia objętego zapytaniem ofertowym. Są to w szczególności informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami, kosztami pochodnymi, możliwym terminem realizacji, a także treść Regulaminu lub Umowy o świadczenie wybranej Usługi.
 10. Oferta wiąże Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej wysłania Użytkownikowi.

 

§4 Zamówienia

 1. Zapytania ofertowe w przedmiocie zamówienia Produktów można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w obszarze Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez akceptację oferty Sprzedawcy, przesłanej zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.
 3. Akceptacja oferty Sprzedawcy następuje w drodze przesłania przez Użytkownika, pod adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, wiadomości wyrażającej wolę zawarcia Umowy w przedmiocie świadczenia Usług objętych ofertą.
 4. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Produktów podlegających dostarczeniu na część, której dostarczenie jest możliwe oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 

§5 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Sprzedawcy przez Użytkownika.
 6. Wydanie Produktów następuje w terminie wskazanym w ofercie, przyjętej przez Użytkownika.
 7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
 8. Wydanie Produktów odbywa się w siedzibie Sklepu w Bydgoszczy (85-738) przy ul. Szajnochy 14 w Dni Robocze w godz. 7:00-15:00.
 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 

§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie oferty, przyjętej przez Użytkownika. Ceny zamieszczone w ofercie są cenami brutto podanymi w polskich złotych, obejmującymi cenę za zamówione Produkty lub Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi.
 2. Sklep umożliwia płatność z tytułu świadczonych Usług za pośrednictwem przelewu, na rachunek bankowy Sklepu.
 3. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
 4. Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika, w zależności od woli Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

§7 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 10. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 12. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 15. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 

§9 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników postanowień Regulaminu, a nadto w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
  2. utracone korzyści.

 

§10 Przetwarzanie danych

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 

§11 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Sprzedawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzemienia.
 4. Sprzedawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje”.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas („Przedsiębiorstwo Maxima „ Rafał Kalinowski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, e-mail: maciej.kalinowski@sklep.maxima-wykladziny.pl, tel. 666 015 878) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres „ Przedsiębiorstwo Maxima „ Rafał Kalinowski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY


Compare